Select Page
Percentage of Economically Active Population in Badulla District by Gender

වර්ෂය

ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලි ජනගහනය

බදුල්ල

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

එකතුව

2012

40.1

59.9

100.0

2013

42.8

57.2

100.0

2014

40.4

59.6

100.0

2015

42.4

57.6

100.0

2016

39.9

60.1

100.0

2017

43.4

56.6

100.0

2018

39.5

60.5

100.0

2019

36.4

63.6

100.0

 

Percentage of Economically Active Population in Moneragala District by Gender

වර්ෂය

ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලි ජනගහනය

 

 

මොනරාගල

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

එකතුව

2012

34.3

65.7

100.0

2013

36.3

63.7

100.0

2014

38.2

61.8

100.0

2015

39.2

60.8

100.0

2016

36.5

63.5

100.0

2017

35.0

65.0

100.0

2018

31.8

68.2

100.0

2019

37.6

62.4

100.0

 

Labor Force Participation Rate by Gender in Badulla District

වර්ෂය

ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය

බදුල්ල

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

එකතුව

2012

41.1

70.2

54.7

2013

46.1

79.1

60.5

2014

43.8

76.9

58.9

2015

46.6

75.8

59.9

2016

42.4

76.5

57.9

2017

47.2

74.8

59.7

2018

40.4

72.2

55.1

2019

36.2

71.6

52.8

 

Labor force participation rate in terms of gender in Monaragala district

වර්ෂය

ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය

මොනරාගල

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

එකතුව

2012

40.5

74.0

57.6

2013

43.8

84.6

63.2

2014

46.9

81.8

63.7

2015

43.7

76.9

59.3

2016

40.8

79.2

58.9

2017

37.2

77.6

56.3

2018

31.0

71.6

50.5

2019

40.7

77.7

57.9

 

Percentage distribution of the employed population in the Badulla district according to the major economic sectors

වර්ෂය

අංශ අනුව ප්‍රතිශත ව්‍යාප්තිය

බදුල්ල

කෘෂිකාර්මික

කාර්මික

සේවා

එකතුව

2012

58.7

11.6

29.6

100.0

2013

57.2

11.7

31.1

100.0

2014

63.3

9.9

26.7

100.0

2015

57.3

12.0

30.7

100.0

2016

57.3

9.8

32.9

100.0

2017

54.5

13.7

31.7

100.0

2018

52.2

15.5

32.3

100.0

2019

55.4

11.0

33.6

100.0

Percentage distribution of employed population in Monaragala district by major economic sectors

වර්ෂය

අංශ අනුව ප්‍රතිශත ව්‍යාප්තිය

මොනරාගල

කෘෂිකාර්මික

කාර්මික

සේවා

එකතුව

2012

57.0

11.2

31.7

100.0

2013

58.8

15.6

25.5

100.0

2014

56.9

13.0

30.1

100.0

2015

53.5

12.8

33.7

100.0

2016

48.9

15.6

35.4

100.0

2017

51.0

14.8

34.2

100.0

2018

52.3

15.1

32.7

100.0

2019

48.6

16.0

35.4

100.0

Employment Population Ratio by Employment in Badulla District - At District Level

වර්ෂය

රැකියා තත්ත්වය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

සේවක

සේවා යෝජක

තමාගේම රැකියාවක නියුතු

පවුලේ රැකියාවක නියුතු

2012

47.4

0.9

32.9

18.8

2013

44.4

0.9

35.4

19.2

2014

40.9

0.4

37.5

21.2

2015

47.3

0.4

34.3

18.0

2016

46.0

1.4

35.3

17.4

2017

47.5

0.4

35.2

16.8

2018

43.9

0.2

40.8

15.1

2019

39.3

0.7

42.9

17.2

 

Employment Population Ratio by Employment in Monaragala District - At District Level

වර්ෂය

රැකියා තත්ත්වය

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

සේවක

සේවා යෝජක

තමාගේම රැකියාවක නියුතු

පවුලේ රැකියාවක නියුතු

2012

31.7

1.2

45.0

22.1

2013

34.5

0.4

45.4

19.8

2014

31.1

1.2

44.7

23.0

2015

33.2

0.6

43.3

22.9

2016

35.9

0.7

44.4

19.0

2017

34.1

1.0

48.7

16.3

2018

34.9

0.3

52.1

12.7

2019

36.0

1.6

52.4

10.2