Select Page
Population Poverty and Poverty Gap in Badulla District 2016

ප්‍රදේශය

ජනගහන දරිද්‍රතා සංගුණකය

දරිද්‍ර ජනගහනය

මුළු දරිද්‍රතාවට දායකත්වය

දරිද්‍රතා පරතර දර්ශකය

දරිද්‍රතා පරතරය

රටෙහි දරිද්‍රතා පරතරයට දායකත්වය %

සමස්ත (රු.මි.)

ඒක පුද්ගල (රු.)

බදුල්ල

6.8

56,698

6.7

0.7

24.7

436

4.7

ඌව පළාත

6.5

83,885

9.9

0.7

37.7

449

7.2

ශ්‍රී ලංකාව

4.1

843,913

100.0

0.6

523.3

620

100.0

 

Population Poverty and Poverty Gap 2016 in Monaragala District

ප්‍රදේශය

ජනගහන දරිද්‍රතා සංගුණකය

දරිද්‍ර ජනගහනය

මුළු දරිද්‍රතාවට දායකත්වය

දරිද්‍රතා පරතර දර්ශකය

දරිද්‍රතා පරතරය

රටෙහි දරිද්‍රතා පරතරයට දායකත්වය %

සමස්ත (රු.මි.)

ඒක පුද්ගල (රු.)

මොනරාගල

5.8

27,187

3.2

0.7

12.9

476

2.5

ඌව පළාත

6.5

83,885

9.9

0.7

37.7

449

7.2

ශ්‍රී ලංකාව

4.1

843,913

100.0

0.6

523.3

620

100.0